Tam Quốc VTC khuyến mãi Mã trung Xích Thố.
Untitled-2
Ưu đãi 1 là khi nộp tiền vào giừo vàng thì sẽ được nhân 2 Kim Nguyên Bảo.
Thời gian từ 25 đến 30/7/2014.
- Khoảng thời gian 1 từ 12 đên 14 giờ.
- Khoảng thời gian 2 từ 19 đến 21 giờ.
 Khi các chúa công nộp tiền thì sẽ được nhân 2 trị giá tương ứng với số tiền mà các chúa công nộp vào. Khi kết thúc giờ vàng, GM sẽ tổng hợp lại và gửi KNB qua hệ thống Thư cho các chúa công.
Ưu đãi 2 là Tích tiểu thành Đại – Khuyến mãi đầy tay.
Thời gian cũng từ 12h từ 25 đến 12h ngày 30/7/ 2014. Các chúa công tích lũy nạp thẻ đạt mốc sẽ được tặng những phần quà vô cùng giá trị.
- Mốc 20k sẽ được nhận 5 Thịt + 500,000 Bạc + 1,000 Bồi Dưỡng Đơn
- Mốc 50k sẽ được nhận 200 KNB + 1,000,000 Bạc
- Mốc 100k sẽ được nhận 10 Thịt + 1,500,000 Bạc + 2,000 Bồi Dưỡng Đơn
- Mốc 200k sẽ được nhận 500 KNB + 2,000,000 Bạc
- Mốc 300k sẽ được nhận 15 Thịt + 2,500,000 Bạc + 3,000 Bồi Dưỡng Đơn
- Mốc 500k sẽ được nhận 800 KNB + 3,000,000 Bạc
- Mốc 1m sẽ được nhận 1 trang bị 4 Sao tự chọn + 1 rương chiến hồn vàng
- Mốc 2m sẽ được nhận 1 tướng tím 4 Sao tự chọn + 1 rương chiến hồn vàng
- Mốc 3m sẽ được nhận 600 Nguyên thần + 3000 KNB + 10,000,000 Bạc
- Mốc 5m sẽ được nhận 1 ngựa Xích Thố 5 sao.
Lưu ý rằng khi Đạt mốc nào thì Chúa Công sẽ được nhận quà tương ứng với mốc đó, và khi chúa công đạt được mốc cao nhất thì sẽ được nhận tất cả các mốc còn lại. Mỗi mốc chỉ được nhạn quà 1 lần. Khi đạt mốc rồi thì Chúa Công phản hồi với GM để xác nhận chính xác và nhận quà.
Link Tải => Tam Quốc VTC